YON PWOSESIS SENPLIFYE POU TOUT BEZWEN JIRIDIK OU YO

Pale avèk yon avoka fayit nan Sid Florid avèk objektif finansye ou nan tèt ou.

Fayit se yon pwosesis efreyan. Nan Van Horn Law Group, ekip jiridik nou an vle fè pwosesis sa a san pwoblèm ak senp otank posib. Se poutèt sa nou ofri ou aksè ak yon meyè chwa pou yon avoka fayit nan Sid Florid ansanm ak kèk nan pwofesyonèl ki gen plis konesans nan domèn lan. Nou ka ede ou oryante ou nan fayit pèsonèl oswa fayit biznis, jwenn solisyon pou dèt, atake sezi ak plis toujou. Si ou bezwen èd ak prè yo oswa pou jwenn chemen ou nan litij sivil, nou la pou ede ou. Fè yon koudèy nan tout fason nou la pou ou:

 • FAYIT PÈSONÈL

  Jwenn repons ou bezwen yo nan men yon avoka fayit ki gen eksperyans nan Miami.

 • FAYIT BIZNIS

  Senplifye pwosesis fayit biznis lan avèk yon avoka fayit ki konprann.

 • SOLISYON PRÈ ETIDYAN YO

  Plis pase yon avoka fayit, kite nou ede ou regle dèt prè etidyan yo.

 • SOLISYON DÈT YO

  Jwenn èd ou bezwen an pou regle dèt ou oswa pou jwenn solisyon ranbousman ki mache pou ou.

 • DISPIT SIVIL

  Avoka ou nan Fort Lauderdale, Miami ak West Palm Beach ka ede ou konprann sans dispit sivil la.

 • DWA KONSOMATÈ

  Mete konfyans ou nan avoka ou pou ede ou oryante enkyetid ak kesyon dwa konsomatè yo.

 • PLANIFIKASYON PATRIMWÀN

  Asire solisyon planifikasyon patrimwàn ou yo avèk yon avoka ki gen eksperyans pou ede ou.

 • SEZI

  Kite yon avoka fayit nan Sid Florid ki ranpòte prim ede ou evite sezi.

 • MODIFIKASYON PRÈ

  Travay avèk yon avoka fayit pou amelyore kondisyon prè ou yo.

 • CHAPIT V FAYIT

  Pale sou solisyon biznis sa yo avèk Avoka fayit ou nan Miami, West Palm Beach ak Ft. Lauderdale.

PWOSESIS FAYIT SENPLIFYE NOU AN

Fayit pa oblije konplike! Kite pwosesis fayit senplifye nou an ede ou pran bon desizyon yo nan bon moman pou jwenn meyè rezilta ki posib yo. Ou pral travay dirèkteman ansanm ak yon avoka fayit nan Miami, West Palm Beach ak Ft. Lauderdale ki konprann pwosesis la epi ki ka ede ou rann li pi rapid ak mwens konplike. Men kòman:

1

KONSILTASYON GRATIS

Ou pa pral peye anyen pou premye konsiltasyon an avèk avoka fayit Sid Florid ou an. Nou gen konfyans nan kapasite nou pou ede ou navige nan kèlkeswa pwosesis ou ta ka fè fas ak li, kidonk pa ezite kontakte nou pou pale avèk yon avoka fayit jodi a menm.

2

DOKIMANTASYON

Avèk yon men ki gen pratik ak yon prezans ki gen eksperyans, avoka fayit ou an nan Fort Lauderdale, West Palm Beach ak Miami ka gide ou nan tout pwosesis la pou dokimante tout bagay ki nesesè pou dosye ou. Nou pran swen tout bagay pou ou depi nan premye depo a jiska dènye jou yo nan pwosedi a.

3

LIBERASYON

Rann jounen w ap tann lan pi bon toujou lè ou asosye ou avèk yon avoka fayit ki konpetan nan Miami, West Palm Beach ak Fort Lauderdale ki ka ede ou jwenn kalite rezilta w ap atann yo. Kit se pou fayit pèsonèl oswa fayit biznis, mete konfyans ou nan ekip nou an pou fè sa rive.

FÈ KONESANS AK EKIP NOU AN AK POUKISA OU KA FÈ NOU KONFYANS

Ekip la nan Van Horn Law Group gen plizyè deseni eksperyans jiridik konbine. Angajman nou nan sèvi kliyan nou yo ak jwenn pi bon rezilta ki posib pou yo te fè nou jwenn rekonesans pou ekselans nan magazin Inc, AVVO, Thumbtack, ak meyè nòt kliyan ak konsomatè sou Google, Trustpilot, ak plis toujou.

 • 2356+
  Chapter 7 Bankruptcy Filings
 • 169+
  Chapter 11 Bankruptcy Filings
 • 1428+
  Chapter 13 Bankruptcy Filings
 • 4000+
  Total Bankruptcy Matters

Objektif nou se bay chak moun oswa chak biznis nou travay ansanm ak yo yon tranzisyon san pwoblèm sot nan kriz finansye pou vin nan libète finansye. Se pa sèlman yon travay pou manm ekip eksperimante nou an – se yon misyon pèsonèl chak avoka fayit nan Sid Florid nan kabinè nou an bay priyorite.

Nou pa jis vle gide ou nan direksyon repons ou bezwen yo. Nou vle mache etap pa etap avèk ou pandan tout pwosesis la. Filozofi siksè nou an divize an kat pilye nou kwè ki pwodui rezilta ekselan:

 1. Eksperyans ak Siksè
 2. Aksesibilite ak Konpatibilite
 3. Frè ak Faktirasyon
 4. Kabinè avoka ki sousye.

Aprann plis sou rezon ki fè anpil moun chwazi nou kòm avoka fayit yo nan Sid Florid.

POUKISA SE KABINÈ NOU AN

KISA KI FÈ NOU YON MEYÈ AVOKA FAYIT?

Nou jwenn rezilta. Ekip ki gen eksperyans nou an se meyè opsyon ou pou yon avoka fayit nan Sid Florid akòz devouman nou gen pou ede ou reyisi. Avèk sis anplasman – ki gen ladan Ft. Lauderdale, West Palm Beach, Miami, North Miami, Miramar, ak Doral – ekip nou an aksesib, disponib, epi prèt pou sèvi oumenm oswa biznis ou.

Loading...

~ Loading...

Loading...

~ Loading...

KESYON YO POZE SOUVAN

Pwoblèm jiridik ki asosye ak difikilte finansye ka pami pwoblèm ki lakòz plis estrès – ak plis konfizyon. Isit la nan Van Horn Law Group, nou vize pou ede ou senplifye pwosesis sa yo epi fè yo san estrès otank posib. Pou fè sa, nou pran tan pou reponn tout kesyon ou yo. Men jis kèk nan kesyon yo poze ki pi souvan nan kabinè avoka nou an pou divès kalite sijè jiridik ak finansye:

 • Kesyon yo Poze Souvan Sou Fayit Pèsonèl

  Q. Ki chapit oswa sou-chapit fayit pèsonèl ki bon pou mwen?
  A. Chwazi bon chapit la oswa bon sou-chapit la nan fayit pou sitiyasyon san parèy ou an ka difisil. Se poutèt sa nan Van Horn Law Group, ou pa janm dwe pran desizyon sa yo san konsèy. Nou ka ede ou chwazi bon chapit la ak jwenn trè bon rezilta.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Fayit Biznis

  Q. Èske m pral pèdi biznis mwen an si m deklare fayit biznis?
  A. Pa nesèseman. Gen anpil opsyon pou ede ou pwofite tout avantaj ki posib nan sitiyasyon ou epi jwenn trè bon rezilta pou soulajman dèt biznis ou an san ou pa fèmen pòt ou. Kite nou ede ou jwenn bon chwa a pou konpayi ou an kontinye fonksyone malgre tou.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Modifikasyon Prè

  Q. Èske m bezwen yon nòt kredi byen presi pou m kalifye pou yon modifikasyon prè?
  A. Non. Faktè ki pral gen enpak ki pi enpòtan sou aplikasyon ou pou modifikasyon prè ou se revni ou. Pou jwenn plis enfòmasyon ak pou aprann plis sou pwosesis modifikasyon prè a, konsilte yon avoka fayit nan Sid Florid nan Van Horn Law Group.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Dèt Prè Etidyan

  Q. Kisa repò ye, epi pandan konbyen tan mwen ka repòte prè etidyan mwen?
  A. Repò se yon pwosesis legal ki pèmèt ou pran plis tan anvan ou kòmanse pwosesis ranbousman an pou prè etidyan ou yo. Peryòd repò a varye selon pou ki kalite frè ekolaj prè a te ye. Pou jwenn plis enfòmasyon, pale avèk yon avoka nan Van Horn Law Group.

Ou pa fin konnen kisa ou bezwen? Ranpli fòm nou an ki anba a epi ekip nou an ap antre an kontak avèk ou pou reponn kesyon ou yo.

Ou vle pale pou planifye randevou ou avèk avoka nou an? Kalandriye avoka nou an disponib pou ou 24/7/365. Chwazi jou ak lè ki pi bon pou ou an. PLANIFYE SOU ENTÈNÈT

legal solutions include

 • FAYIT PÈSONÈL
 • FAYIT BINIS
 • SOLISYON PRÈ ETIDYAN
 • SOLISYON DÈT
 • DISPIT SIVIL
 • DWA KONSOMATÈ
 • PLANIFIKASYON PATRIMWÀN
 • SEZI
 • MODIFIKASYON PRÈ
 • FAYIT SOU-CHAPIT V