DIFERANS LAN KLÈ – NOU JWENN REZILTA POU OU OSWA POU BIZNIS OU

Depi nan fayit pèsonèl ak fayit biznis jouk rive nan dèt prè etidyan ak plis toujou, nou la pou ede ou.

Ansanm, ekip avoka Sid Florid nou yo gen plizyè deseni eksperyans legal. Sa vle di nou pote yon men eksperimante pou gide ou toutolon kèlkeswa pwosesis jiridik ou ta ka jwenn ou ladan. Sa ki gen anplis, sèke yon avoka nan Sid Florid angaje an pwofondè nan bezwen ou yo onivo pèsonèl, piske chak nan anpil milye ka fayit nou jere yo fè pati dosye ekselans nou. Nou wè chak ka kòm yon okazyon pou reyalize gwo rezilta ou atann yo ak pou bay kliyan nou yo yon lòt rezon ankò ki fè yo rekòmande kabinè nou an. Nou vle travay avèk ou! Kontakte nou jodi a menm pou aprann plis sou rezon ki fè nou se premye chwa ou pou yon avoka nan Sid Florid.

 • 2800+
  Chapter 7 Bankruptcy Filings
 • 185+
  Chapter 11 Bankruptcy Filings
 • 1500+
  Chapter 13 Bankruptcy Filings
 • 4500+
  Total Bankruptcy Matters
 • 99%
  Discharge Rate

Over 100 Awards & Recognitions

 • ft lauderdale bankruptcy attorney
 • ft lauderdale bankruptcy attorney
 • ft lauderdale bankruptcy attorney
 • ft lauderdale bankruptcy attorney
 • ft lauderdale bankruptcy attorney
 • ft lauderdale bankruptcy attorney

EKSPERYANS AK SIKSÈ

Ou pa gen anpil chans pou jwenn yon avoka nan Sid Florid ki gen plis eksperyans ak pi bon rezilta. Nou se youn nan senk premye kabinè pou deklare fayit nan rejyon nou an, Inc ak lòt yo te onore nou, epi nou alafwa trè rekòmande ak trè byen klase. Eseye jwenn sa ak nenpòt lòt kabinè avoka nan zòn lan!

 • Plis ke 1000 Opinyon 5 Etwal
 • Plis ke 10,000 Kliyan nou te Ede
 • Avoka Fayit Sètifye devan Konsèy
 • 3 Meyè Kabinè pou Deklare Fayit nan Florid
 • Konpayi Kwasans Pi Rapid selon Inc 5000

AKSESIBILITE AK KONPATIBILITE

Kèlkeswa kote w ap viv nan sid Florid, nou gen yon biwo ki fèt pou ede ou jwenn aksè ak ekip Avoka nan Sid Florid nou yo ak eksperyans yo. Kabinè avoka nou an osèvis Konte Broward, Konte Miami-Dade, Konte Palm Beach, elatriye ak sis lokal antou, epi n ap agrandi toujou pou rann nou aksesib pou ou!

 • Èdtan nan wikenn
 • Transpò gratis
 • Èdtan biwo ki bon pou kliyan yo
 • Kominikasyon ak mizajou regilye
 • Atansyon onèt ak sousye de kliyan yo

FRÈ AK FAKTIRASYON

Bi avoka fayit nou yo se pou sèvi ou nan yon fason ki fonksyone pou ou, epi ki kòmanse avèk yon konsiltasyon GRATIS. Apre sa, frè nou yo abòdab ak fasil pou konprann, kote nou ede ou viv meyè eksperyans ki posib pandan tout pwosesis fayit la oswa nan kèlkeswa lòt bagay avoka Sid Florid ou an ka ede ou.

 • Evalyasyon Dosye Gratis
 • Opsyon peman zewo avans
 • Pwogram rekonstriksyon kredi gratis
 • Konsèy sou kredi

KABINÈ AVOKA KI SOUSYE

Ekip nou an plis pase yon gwoup avoka nan Sid Florid. Nou pran chak ka pèsonèlman, kote nou angaje n ak kliyan nou yo nan fason ki ale pi lwen pase bagay debaz yo nan domèn jiridik. Nou gide ou nan chak etap fayit, modifikasyon prè, ak lòt enkyetid pou asire ke bezwen ou yo satisfè.

 • Opsyon Pro Bono yo
 • Angajman Big Brothers Big Sisters of Broward
 • Sipòtè Mission United
 • Kontribitè OJ McDuffie Foundation

KISA KI FÈ VAN HORN LAW GROUP DIFERAN

Devouman nou pou reyalize rezilta se sa ki distenge nou parapò ak lòt avoka nan Sid Florid yo. Ou pral konstate ekip la nan Van Horn Law Group ofri plis pou sa ki konsène konsèy, asistans, ak adapte eksperyans ou pèsonèlman pase nenpòt lòt avoka nan Sid Florid. Sa se jis yon pati nan rezon ki fè yo sitèlman rekonèt nou lajman epi sou sitèlman trè byen klase ak rekòmande. Kliyan satisfè ak konsomatè rekonesan nou yo pale pou nou. Si ou vle pi bon rezilta ki posib pou ka ou an, pale avèk ekip avoka chaje ak eksperyans nou yo jodi a menm.

Loading...

~ Loading...

Loading...

~ Loading...

KESYON YO POZE SOUVAN

Se yon bagay ki kapab akablan pou detèmine si fayit oswa lòt pwosesis yo se bon chwa yo pou ou. Se poutèt sa li sitèlman enpòtan pou ou asosye avèk yon moun ki pratike dwa epi ki ka ede ou ni konprann ni oryante ou nan pwosesis sa yo. Nan Van Horn Law Group, avoka Sid Florid ou an pral kolabore avèk ou pou reponn tout kesyon sanzesepsyon ou ka genyen epi abòde enkyetid ou yo. Men kèk nan kesyon ki pi kouran avoka Sid Florid nou yo reponn sou divès kalite sijè. Pou jwenn plis repons, konekte avèk nou dirèkteman.

 • Kesyon yo Poze Souvan Sou Fayit Pèsonèl

  Q. Kòman pou m konnen si fayit se bon opsyon an pou mwen?
  A. Sa kapab difisil pou detèmine si fayit se vrèman pi bon opsyon pou sitiyasyon san parèy ou ladan an. Se poutèt sa avoka fayit yo nan Van Horn Law Group espesyalize nan gide kliyan nou yo atravè pwosesis la ak pou pran desizyon ki bon pou yo.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Fayit Biznis

  Q. Kòman fayit biznis diferan ak fayit pèsonèl?
  A. Fayit biznis varye nan plizyè fason parapò ak fayit pèsonèl, sa gen ladan limit revni ak limit byen ak kalifikasyon pou aplikasyon. Pou jwenn plis enfòmasyon, pale avèk yon avoka Sid Florid nan Van Horn Law Group. Nou ka ede ou chwazi bon chapit la ak plis toujou.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Modifikasyon Prè

  Q. Èske mwen kalifye pou yon modifikasyon prè?
  A. Anpil moun kwè yo dwe gen yon nivo revni byen presi oswa yon nòt kredi byen presi pou yo kalifye pou yon modifikasyon prè. Verite a pi konplike toujou. Faktè ki pi enpòtan nan aksepte aplikasyon pou modifikasyon prè se pou ou gen yon revni verifye ki estab. Pale avèk avoka Sid Florid ou an pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Dèt Prè Etidyan

  Q. Kilè mwen dwe kòmanse ranbouse prè etidyan mwen?
  A. Ranbousman prè etidyan yo ka retade pou yon ti tan an pasan pa yon pwosesis ki rele repò, men sa se yon bagay tanporè. Longè li ap varye tou baze sou ki kalite frè lekòl w ap peye. Pou aprann plis, konsilte avoka Sid Florid Chad Van Horn ak ekip li a nan Van Horn Law Group.